Burhani Guards International

Supervisory Committee

No.
  Name
 Post
1
  Al Syed ul Ajal Shazada Ammar Bs Jamaluddin Saheb
 President
2
  Badrul Jamali Bhaisaheb bin Al-Muqadas Shazada Najmuddin Saheb
 Member
3
  Jaffar us Sadiq Bhaisaheb Bin Syedi wa Maulayi Saifuddin Saheb (TUS)
 Member
4
  Taikhoom Bhaisaheb bin Al-Muqadas Shazada Mohyuddin Saheb
 Member
5
  Abde Manaf Bhaisaheb bin Yunus Bhaisaheb
 Member
6
  Hassan Bhaisaheb bin Mustafa Bhaisaheb
 Member
7
  Ahmed Bhaisaheb bin Yousuf Bhaisaheb Wazeri
 Member
8
  Juzer Bhaisaheb bin Yousuf Bhaisaheb Shakir
 Member
9
  Abde Abi-Turab Bhaisaheb bin Yousuf Bhaisaheb Shakir
 Member
10
  Lamak bhaisaheb Ezzuddin
 Member
11
  Al Shaikh Mufaddal bhai Al Shaikh Abdul Hussain Motiwala
 Member

 

Commander, Asst. Commanders & Superintendents

No.
  Name
 Post
1
  Al Shaikh Asghar Ali Al Shaikh Ali Hussain Obriwala
Commander
2
  Al Shaikh Hatim bhai Rampurawala (Karachi)
Secretary
3
  Al Shaikh Yousuf bhai Plasticwala (Mumbai)
Assistant Commander
4
  Al Shaikh Abdul Hussain Ratlamwala (Karachi)
Assistant Commander
5
  Al Shaikh Shamoon bhai Millwala (Surat)
Assistant Commander
6
  Al Shaikh Qutbuddin bhai Galyakotwala (Surat)
Assistant Commander
7
  Mulla Murtaza bhai Boriwala (Indore)
Assistant Commander
8
  Mulla Abbas bhai Kanchwala (Poona)
Assistant Commander
9
  Mulla Yousuf bhai Bookwala (Mumbai)
Assistant Commander
10
  Mulla Mufaddal bhai Fakhar (Surat)
 Assistant Commander
11
  Al Shaikh Mufaddal bhai Kothari (Mumbai)
Joint Secretary
12
  Mulla Zohair bhai Mala (Kuwait)
Joint Secretary
13
  Mulla Yousuf bhai Master (Karachi)
 Joint Treasurer
14
  Al Shaikh Kausar bhai Makasar (Surat)
 Superintendent
15
  Al Shaikh Ali Asghar bhai Fakhri (Mumbai)
 Superintendent
16
  Al Shaikh Hatim bhai Zariwala (Jamnagar)
 Superintendent
17
  Mulla Farazdak bhai Bahrainwala (Banswara)
 Superintendent
18
  Mulla Ali Asghar bhai Al Shaikh Shabbir bhai Taheri (Dubai)
 Superintendent
19
  Mulla Shabbir bhai Saathya (Kuwait)
 Superintendent
20
  Mulla Juzer bhai Gilletwala (Cairo)
 Superintendent
21
  Mulla Mansoor bhai Jack (Karachi)
 Superintendent
22
  Mulla Hasnain bhai Jack (Calgary – Canada)
 Superintendent
23
  Mulla Murtaza bhai Mithaiwala (Indore)
 Superintendent
24
  Al Shaikh Saifuddin bhai Nullwala (Dubai)
 Member
25
  Mulla Juzer bhai Najmi (Mumbai)
 Member
26
  Mulla Mustafa bhai Malegaon (Malegaon)
 Member
27
  Mulla Yousuf bhai Makasar (Surat)
 Member
28
  Mulla Hussain bhai Dalal (Dahod)
 Member
29
  Mufaddal bhai Chansmawala (Chennai)
 Member
30
  Hussain bhai Pipalgaonwala (Khairgoon)
 Member
31
  Munawar bhai Wadheryah (Jamnagar)
 Member
32
  Moiz bhai Latifjeewala (Ahmednagar)
 Member
33
  Mufaddal bhai Raja (Banswara)
 Member
34
  Khadeer bhai Biyaorah (Biyaorah)
 Member
35
  Al Shaikh Zainuddin Bhai Barwani (Dubai)
 Member

 

Office Administration

No.   Name Post
1   Mulla Hussain bhai Bahrainwala (Kuwait) Member
2   Mulla Ali Asghar bhai Kabir (Kuwait) Member
3   Mulla Hussain bhai Siyaam (Surat) Member
4   Hussain bhai Betma (Indore) Member
5   Juzer bhai Najeeb (Daman) Member
6   Mohammad bhai Soni (Jamnagar) Member
7   Quraish bhai Kalingra (Banswara) Member
8   Huzaifa bhai Roopawala (Ahmedabad) Member
9   Fakhruddin bhai Poonawala (Poona) Member
10   Mufaddal Ali Akber Rampurawala (Karachi) Member
11   Mohammad Honey (Banswara) Member
12   Mohammad Roopawala (Surat) Member
13   Mohammad Ghooriwala (Ujjain) Member
14   Shabbir Nandarbarowala (Madras) Member